TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Päättäminen

Päätöstoimiin liittyy toisaalta asiakkaalle tehtävän projektin päättäminen ja myös opintojaksoon liittyvät tehtävät, kuten loppuraportointi ja arviointi. Ryhmä luovuttaa puolen vuoden aikana tuottamansa tulokset ja loppudokumentaation asiakkaalle viimeisessä johtoryhmän kokouksessa, joka virallisesti päättää projektin. Viimeisen kokouksen jälkeen ryhmät työskentelevät vielä yliopistolle tehtävän loppuraportin ja arviointilausunnon parissa muutaman viikon. Opintojakson päättää asiakkaiden, opiskelijoiden ja ohjaajien yhteinen päätösseminaari, missä esitellään kurssin tuloksia ja keskustellaan kehitysehdotuksista tuleville vuosille. Päätösseminaareissa on moni gradu-yhteistyö ja kesätyösopimus saanut alkunsa.

Seuraavassa on muistiinpanoja erään vuoden päätösseminaarista.

=> Päätösseminaarin muistio

Lukuvuoden X projektiopintojakson päätteeksi järjestettiin yhteistyöseminaari, jonka aiheeksi valittiin yritysten, laitoksen ja opiskelijoiden välisen yhteistyön kehittäminen. Seminaarissa arvioitiin projekteista saatuja kokemuksia ja ideoitiin uusia, kaikkia osapuolia hyödyttäviä yhteistoimintamalleja sekä projektin johtaminen -opintojaksoon, laajoihin laboratorio- että pro gradu -töihin liittyen. Mukana oli yhtä lukuun ottamatta kaikkien projektien asiakkaan edustajat, lähes kaikki opintojaksolle osallistuneet opiskelijat sekä ohjaajat.

Työskentelymuotona oli pääosin pienryhmätyöskentely. Ensimmäinen tehtävä tehtiin jo junamatkalla. Ryhmäjako oli pyritty toteuttamaan siten, että jokaisessa ryhmässä oli yksi tai useampi asiakas, laitoksen ja opiskelijoiden edustaja. Tavoitteena oli tarkastella projektia kaikkien kolmen intressiryhmän näkökulmasta ja saada selville kunkin odotukset projektista ja saavutetut tuotokset suhteessa odotuksiin. Toinen tehtävä käsitteli asiakkaiden odotuksia yhteistyöltä yliopiston kanssa (asiantuntemus, resurssit, ym.), mitä laitoksella on tarjottavana, laitoksen odotuksia yhteistyöltä yrityksien kanssa (asiakkaiden aiheet, resurssit, ym.), mitä yrityksillä on tarjottavanaan sekä tulevaisuuden yhteistyövisioita. Opiskelijoiden tehtävänä oli analysoida projektin jälkeen tehdyn palautekyselyn yhteenvetoa ja tuottaa analyysin pohjalta konkreettisia kehitysehdotuksia projektiopintojaksolle. Ryhmäkeskustelujen tulokset esitetään kootusti seuraavassa.

1) Asiakkaan näkökulma

Mitä asiakas odottaa projektilta ja yhteistyöltä yliopiston kanssa?
Asiakkaat näkivät projektin erinomaisena tapana oppia uusia asioita ja löytää uusia, ulkopuolisia näkökulmia omaan toimintaan. Projekti koettiin mahdollisuutena kokeilla uusia asioita ja saada hyödyllistä selvitystyötä uuden teknologian alueella paremmin kuin omissa projekteissa. Rahalle haluttiin myös vastinetta jossakin muodossa, joten selvän tuotoksen odotus korostui. Toisaalta mitään rutiinitöitä ei haluta teettää, koska hyvä projektiaihe tarjoaa oppimista sekä yrityksille että opiskelijoille. Resurssien (tilat, laitteet, ohjelmistot) tulisi olla kunnossa projektin alkaessa ja laitteiden ja ohjelmistojen pitäisi olla samaa tasoa kuin yrityksissä. Laitoksen koko asiantuntemus pitäisi saada projektien käyttöön ja erityisesti tutkimusluontoisiin hankkeisiin kaivattiin alueesta vastaavaa professoria.

Eräs esille noussut teema oli mahdollisten tulevien työntekijöiden tutustuttaminen yritykseen sekä rekrytointi. Yliopiston tulisi tuoda valmiuksiaan yksilöidymmin esille, jotta yritykset voisivat paremmin hyödyntää yliopiston asiantuntemusta. Yrityksillä ei ole aina aikaa ottaa selvää uusista asioista, joten yliopistolta haetaan asiantuntemusta ja uuden tiedon siirtymistä heille. Yritykset halusivat myös tietoa siitä, mitä pro gradu -työn tekeminen edellyttää.

Mitä yritykset voivat tarjota?
Yritykset voivat tarjota erilaisia toimintatapoja mm. erilaisia projektikulttuureja, ohjelmalisenssejä yms. sekä sitoutumista. Vastuu projektin loppuunsaattamisesta jää kuitenkin laitokselle, mikäli yritys ajautuu konkurssiin tai muuta vastaavaa tapahtuu.

Miten hyvin projekti integroitui yrityksen muuhun toimintaan?
Yleisesti projektin integroituminen yrityksen toimintaan koettiin selkeäksi. Yhteistyö saattaisi olla kiinteämpää, mikäli projektilaiset voisivat toimia samoissa tiloissa asiakkaan kanssa.

Odotukset ja tulokset
Tulokset ylittivät odotukset tai ainakin ne vastasivat hyvin toisiaan. Konkreettisen tuloksen lisäksi arvokkaana nähtiin myös saatu kokemus ja parempi näkemys asioihin sekä itse prosessi, josta jälkikäteen voi olla enemmänkin hyötyä kuin varsinaisesta tuotoksesta. Kaiken kaikkiaan tuloksiin oltiin tyytyväisiä.

Mitä opittiin?
Asiakkaat oppivat hyödyntämään yliopistoa. Lisäksi ideoiden välittäminen ja kommunikointitavat selkeytyivät jatkuvasti. Projektin onnistuminen ja tulosten saaminen vaatii sitoutumista ja asiaan paneutumista myös asiakkaalta.

2) Laitoksen näkökulma

Mitä laitos odottaa projektilta ja yhteistyöltä yritysten kanssa?
Laitos odottaa yhteistyötä yritysten kanssa, jolloin se voi täyttää yliopiston yhteis-kunnallista velvollisuutta hyödyttää ympäröivää elinkeinoelämää. Yritysyhteistyön jatkuvuutta uusien tutkimus- ym. hankkeiden muodossa pidetään tärkeänä. Opiskelijoiden toivotaan saavan käytännön työstä mahdollisimman todenmukainen kuva ja kokemus. Heidän odotetaan myös oppivan ratkaisemaan ongelmia, joita ei usein edes tunnisteta kurssien aikana. Lisäksi laitos odottaa opiskelijoiden sitoutumista projektiin. Projektien aikana järjestettävien eri teemoihin liittyvien oheiskoulutusjaksojen toivottiin tuovan uutta tietoa myös laitokselle. Yritysten toivotaan tulevan mukaan oheiskoulutusjaksoille. Toiveena olisi koko laitoksen henkilökunnan oman osaamisen parempi hyödyntäminen projekteissa. Yritystiedotteita, esim. projektilehteä toivottiin julkaistavan pari kertaa vuodessa. Laitos toivoisi saavansa yrityksiltä tietoja projektiaiheista, resurssitarpeista ja yhteyshenkilöistä jo keväällä. Palautetta opetuksen onnistumisesta odotettiin, koska oppiminen nähdään tärkeänä tavoitteena laitoksen kannalta.

Mitä laitos voi tarjota?
Laitoksella on motivoituneita opiskelijoita, joiden opintoihin sisältyy projektiopintojakso ja erilaisia opinnäytetöitä (pro gradu, harjoittelu, laaja laboratoriotyö), jotka tehdään yrityksille. Laitoksen yhteydessä toimivalla TITU:lla on tarjottavanaan laaja tutkimuspalvelutuotanto. Laitos voisi tarjota täydentävää ammatillista täsmäkoulutusta jatkokoulutuksena (retreading), mutta ongelmana nähtiin ajoitus. Laitoksen asiantuntemusta tilapäisiin tarpeisiin, esim. pienimuotoisten seminaarien pitämiseen, sekä uusien toimintatapojen opettamista voidaan tarjota.

Tulevaisuuden yhteistyövisioita
Projekti tunnetaan hyvin monissa yrityksissä. Tulevaisuuden visioina nähtiin yritysten välinen yhteistyö laitoksen tuella sekä laajempi kontaktipinta sisällöllisessä ohjaamisessa molemmin puolin. Jatkuva koulutus ja pitkäjänteisempi ja jatkuvampi yhteistyö koettiin kehittämisen arvoisina asioina.

3) Opiskelijan näkökulma

Projektin johtaminen -opintojakso - portti työelämään?
Opiskelijoiden mielestä projektin johtaminen on paras opintojakso, joka kannustaa jopa tekemään ratkaisun yrittäjäksi ryhtymiseen. Siinä opitaan ryhmätyötaitoja sekä käytäntöön soveltamista. Asiakkaille projekti on hyvä ja halpa tapa hakea henkilökuntaa. Projekti voi antaa arvokkaan ensimmäisen kontaktin, vaikkei opiskelija menisikään töihin projektiyritykseen. Jos yritys on pieni, työtä on vaikea saada ko. yrityksestä, lähinnä pro gradu -työn aiheita on tarjolla. Myös isommissa yrityksissä vasta gradun jälkeen on tarjolla mahdollinen työpaikka.

Oppiminen ammattilaiseksi?
Ammattilaiseksi oppiminen kehittyy vasta työelämässä, joskin asiakkaan mukanaolo antaa todellisuutta. Projektissa opitaan projekti- ja ryhmätyötä, sosiaalisuutta ja käytännön valmiuksia. Opiskelijat kokivat olevansa vielä kaukana ammattilaisen valmiuksista, vaikka tunsivat olevansa jossakin suhteessa vahvoilla. Itseluottamus ja rohkeus kasvoi ja vähitellen uskallettiin esittää omia näkemyksiä.

Mitä odotuksia oli? Täyttyivätkö ne?
Projektiin osallistutaan mielellään ja motivaatio on korkea. Opiskelijat odottivat projekti-, ryhmä- ja viestintätaitojen oppimista, käytännön kokemusta sekä työelämää ja ammattilaisuutta. Joitakin selviä odotuksia jäi täyttymättä: teorioiden soveltaminen ja kokonaiskäsitys ohjelmistoprojektista, joskin oppimistavoitteet täyttyivät kokonaisuutena. Kriisien hallinta ja riskien sietokyky parani. Kriittisenä asiana koettiin aiheenvalinta, koska aiheella saattaa olla merkitystä joskus myöhemmin. Toimeksiantajien toivottiin kiinnittävän huomiota siihen, miten aiheensa esittelee, jotta opiskelijoille tulisi selkeämpi kuva tehtävästä. Erilaiset odotukset arvosanasta ('kunhan pääsee läpi/ehdottomasti erinomaiset tiedot') pitäisi tuoda esiin ja keskustella ryhmän sisällä.

Harjoittelua ilman palkkaa?
Projekti miellettiin opintojaksoksi ja palkattomuus koettiin eri tavalla kuin esim. alipalkkaus Voucher-järjestelmässä. Koska kyseessä ei ole suora työsuhde, on opiskelijan vastuu työn tuloksista erilainen kuin muussa työ- tai harjoittelusuhteessa. Palkka ei ollut keskeinen asia, vaikka käväisikin joskus mielessä. Mikäli palkkaa maksettaisiin, olisi myös enemmän (liian paljon?) vastuuta. Oppiminen, saatu kokemus ja opintoviikot koettiin palkkana, samoin kesätyöt ja gradut. Toisaalta opintojakso koettiin työmäärältään vaativaksi. Yritykset saivat rahamäärään nähden paljon tuotoksia ja työvoimaa, mutta toisaalta yritykset myös sitoutuivat projektiin.

=> Huoneentaulu (10 teesiä) ensi syksyn projektilaisille

 • Informoi tarpeellisia sidosryhmiä
 • Ole joustava ja suvaitsevainen
 • Suunnittele, vaikka se tuntuukin tyhmältä
 • Hyödynnä kaikki mahdolliset laitoksen resurssit
 • Valmistele huolella asiakkaalle esitettävät asiat; ehdota vaihtoehtoja, älä ainoastaan kysele
 • Huomioi myös muutkin opintosi, suunnittele ajankäyttösi
 • Kunnioita asiakasta, mutta älä ole hänen orjansa
 • Rajaa aihe selkeästi projektisopimuksessa, älä lupaa liikaa
 • Pyri päättämään ja sopimaan asioista ajoissa
 • Nauti opintojaksosta
 • Suunnittele!
 • Jämäkkä yhteydenotto asiakkaaseen
 • Intensiivinen viestintä
 • Dynaaminen roolijako
 • Johdonmukainen dokumentointi
 • Pilke
 • Ryhmähengen hoivaaminen
 • Tiedosta omat rajasi
 • Älä keksi pyörää uudelleen
 • Käytä järkeäsi! (tai kenen tahansa)
 • No pain, no gain!
Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta