TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOKSEN PROJEKTIOPINNOT

Organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio

Johtoryhmä on projektin ylin päättävä elin. Johtoryhmässä esitellään, seurataan ja päätetään projektiin liittyviä asioita. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii asiakkaan edustaja. Ryhmän kulloinenkin projektipäällikkö toimii johtoryhmän kokouksissa esittelijänä ja ryhmän sihteeri kirjoittaa kokouksesta pöytäkirjan. Projektin ohjaajat ovat mukana johtoryhmässä jäsenenä. Johtoryhmän kokoukset ovat muodollisia, ja niissä käsitellään projektiin liittyviä asioita varsin yleisellä tasolla. Johtoryhmän kokouksia edeltää usein katselmointi tai ideointi-workshop, jossa sen sijaan keskustellaan yksityiskohtaisesti projektiin liittyvistä asioista. Tärkeät päätökset tehdään kuitenkin johtoryhmän kokouksessa. Johtoryhmän kokouksissa kaikilla osapuolilla (asiakas, ohjaaja, ryhmän edustajat) on yhtäläinen mahdollisuus esittää asioita ja vaikuttaa päätöksiin.

Tukiryhmän tehtävänä on toimia projektiryhmän tukena käytännön toteutukseen liittyvissä asioissa. Tukiryhmään kuuluu yleensä asiakasyrityksen työntekijöitä, jotka edustavat esimerkiksi eri osastoja tai joilla on syvällistä teknistä tai liiketoiminnallista osaamista. Tukiryhmässä käydään läpi johtoryhmässä päätettyjä asioita ja keskustellaan esille tulleista ongelmista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Tukiryhmän kokoukset eivät ole yhtä muodollisia kuin johtoryhmän kokoukset ja niihin voi osallistua koko ryhmä (johtoryhmän kokouksissa paikalla on vain päällikkö ja sihteeri). Tukiryhmä voi kokoontua johtoryhmän kokousten yhteydessä (ennen tai jälkeen), mutta usein projektiryhmä pitää tukiryhmään tai sen jäseniin yhteyttä viikoittain.

Johtoryhmän puheenjohtaja

Puheenjohtaja
 • asiakasorganisaation edustaja
 • vastuussa projektista omassa organisaatiossaan
 • pystyy tekemään päätöksiä projektiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi allokoimaan projektiin lisää resursseja omasta organisaatiostaan tai päättämään ohjelmisto- tai laitteistohankinnoista

Ohjaaja

Ohjaaja
 • yliopiston edustaja johtoryhmässä
 • seuraa ryhmän työskentelyä säännöllisesti
 • ei ole vastuussa tehtävistä päätöksistä tai ratkaisuista

On mahdollista, että johtoryhmän kokouksissa on myös toinen ohjaaja paikalla.

Johtoryhmän muut jäsenet

Muut jäsenet
 • yleensä asiakasorganisaatio nimeää
 • projektista kiinnostuneita
 • äänivaltaisia, pysyviä jäseniä tai vierailevia asiantuntijoita

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö
 • "projektin toimitusjohtaja"
 • vastaa ryhmän työstä
 • on hyvin perillä ryhmän sen hetkisestä tilanteesta ja mahdollisista ongelmakohdista
 • ideoi, suunnittelee pitkällä ja lyhyellä aikavälillä
 • tekee (yhdessä ryhmäläisten kanssa) työnjaon ja sovittaa työt tekijöineen aikaan sekä resursseihin
 • toimii esittelijänä johtoryhmän kokouksissa ja valmistelee esityslistan johtoryhmän kokoukseen

Sihteeri

Sihteeri
 • toimii projektipäällikön apuna projektiin liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä
 • laatii kokousten esityslistat, pöytäkirjat, hoitaa kirjeenvaihdon ja muun viestinnän
 • toimii sihteerinä johto- ja tukiryhmän kokouksissa

Tukiryhmä: Asiakas

Asiakkaan edustaja
 • tukiryhmässä sovellusalueen asiantuntijoina
 • auttavat projektiryhmää aiheen työstämisessä

Tukiryhmä: Ohjaaja

Ohjaaja
 • antaa ohjausta ja opastusta sekä menetelmällisissä että jonkin verran myös sisällöllisissä kysymyksissä
 • ohjaa etsimään lisätietoja kirjallisuudesta
 • avustaa yhteydenpidossa asiakkaaseen
 • seuraa ryhmän työskentelyä
 • arvioi ryhmän työskentelyä
 • projektiryhmän apuna tukiryhmän työtä ideoimassa
 • ei välttämättä ole läsnä kaikissa kokouksissa

Tukiryhmä: Projektiryhmä

Projektiryhmä
 • valmistelee tukiryhmän kokoukset, seminaarit ja palaverit
 • työstää aihetta yhdessä tukiryhmän kanssa

Jäsen

Projektin jäsen
 • ryhmän jäsen, tehtävien toteuttaja
 • yksittäisten tehtävien vastuuhenkilö
 • voi olla erityisiä rooleja (esim. laitteistovastaava)
Ajankohtaista tietoa Projektiopintojen esittely Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta Yhteystiedot Projektiopintojen julkaisuluettelo Tietoa suoritustavoista Tietoa asiakkaille Tietoa opiskelijoille Tietoa ohjaajille Optima Ravintola Piaton ruokalista Uutisotsikoita maailmalta Nimipäiväsankarit tänään Tulostettava versio tästä sivusta